Dịch vụ

Dịch vụ Upstream

  • Dịch vụ kỹ thuật cho khai thác dầu khí
  • Dịch vụ đánh dấu (cho pha nước và pha khí)
- Tính toán và thiết kế cho việc đánh dấu
- Cung cấp hoá chất đánh dấu
- Dịch vụ bơm chất đánh dấu
- Dịch vụ lấy mẫu
- Dịch vụ phân tích dự liệu

  • Dịch vụ kỹ thuật 
​- Dịch vụ kiểm tra hóa chất cho EOR
- Dịch vụ làm sạch quy mô
- Nghiên cứu đảm bảo dòng chảy
- Xử lý dưới lỗ
- Kiểm soát nước/ khí