DMC thoái 100% vốn tại Công ty CP Hóa phẩm DMC –Miền Trung

Đến tháng 6 năm 2018, Tổng công ty DMC đã thoái toàn bộ 754.200 cổ phần của mình tại Công ty Hóa phẩm Dầu khí DMC–Miền Trung.

Thực hiện kế hoạch tái cấu trúc giai đoạn 2016-2020 đã được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phê duyệt với mục tiêu tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực hoạt động chính, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) đang thực hiện việc thoái vốn tại các đơn vị thành viên là Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc, Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Trung và Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam.
Đến tháng 6 năm 2018, DMC đã thoái toàn bộ 754.200 cổ phần của mình tại Công ty Hóa phẩm Dầu khí DMC–Miền Trung. Số cổ phần trên tương đương với 75,42% vốn điều lệ của Công ty Cp Hóa phẩm Dầu khí DMC –Miền Trung. Với việc thoái vốn thành công tại Công ty Hóa phẩm Dầu khí DMC–Miền Trung, Ban lãnh đạo Tổng công ty DMC sẽ triển khai quyết liệt việc thoái vốn của mình tại công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC –Miền Bắc.  
Trước đó, DMC đã hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam từ 88,7% xuống còn 51% vốn điều lệ.
Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC