Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2016

Ngày 27/11/2017 Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã có thông báo số 2144/TB-DMC về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2016, tuy nhiên do có sự thay đổi về mục đích sử dụng danh sách và ngày đăng ký cuối cùng nên Tổng công ty xin công bố thông báo mới ( thông báo số 2156/TB-DMC ngày 28/11/2017) để thay cho thông báo trước đây. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên Chi tiết vui lòng xem tại đường link: 
- Thông báo số 2156/TB-DMC ngày 28/11/2017
Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC