Tin tức cổ đông

Thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

(11/04/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí trân trọng thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Giải trình và công bố thông tin theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Giải trình và công bố thông tin theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

(29/03/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố giải trình chi tiết các vấn đề do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội yêu cầu.
Báo cáo tình hình quản trị sáu tháng cuối năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị sáu tháng cuối năm 2016

(02/02/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan  và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố Báo cáo tình hình quản trị sáu tháng cuối năm 2016.
Copyright 2017 © PVDMC