Tin tức cổ đông

Công bố thông tin mua lại cổ phiếu Quỹ

Công bố thông tin mua lại cổ phiếu Quỹ

(30/10/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí (DMC) công bố thông tin mua lại cổ phiếu quỹ. 
Phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ DMC

Phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ DMC

(16/10/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí công bố thông tin về việc mua cổ phiếu quỹ DMC.
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

(10/09/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí (DMC) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.
Copyright 2017 © PVDMC