SAFE CARB

Chi tiết sản phẩm

Safe Carb được dung làm chất chống mất dung dịch cho công tác khoan và hoàn thiện giếng. Trong một số trường hợp, Safe Carb còn được dung làm chất tăng trọng cho dung dịch khoan. Safe Carb được sản xuất từ loại đá vôi chất lượng cao, chứa ít tập chất. Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đa dạng, Safe Carb gồm nhiều loại với các giải cỡ hạt khác nhau như:

Safe Carb – 2 DMC;

Safe Carb – 10 DMC;

Safe Carb – 20 DMC;

Safe Carb – 40 DMC;

Safe Carb – 250 DMC;

Safe Carb – 500 DMC;

Safe Carb – 1000 DMC;Safe Carb – 2000 DMC

Giới thiệu Lĩnh vực hoạt động Dịch vụ Tin tức Hình ảnh hoạt động Quan hệ cổ đông Liên hệ
Copyright 2017 © PVDMC