Quan hệ cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

(04/12/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.   
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

(27/11/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.
Báo cáo tài chính quý III năm 2018

Báo cáo tài chính quý III năm 2018

(26/10/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2018. 
Copyright 2017 © PVDMC