Quan hệ cổ đông

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty DMC

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty DMC

(11/06/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty DMC. 
Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

(11/06/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí trân trọng công bố quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty. 
Tổng công ty DMC chấp thuận điểu chỉnh phương án thoái vốn của DMC tại DMC-MB

Tổng công ty DMC chấp thuận điểu chỉnh phương án thoái vốn của DMC tại DMC-MB

(29/05/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí -CTCP vừa ra nghị quyết chính thức chấp thuận điều chỉnh phương án thoái vốn của Tổng công ty DMC tại Công ty Hóa phẩm Dầu khí DMC-MB.
Copyright 2017 © PVDMC