Quan hệ cổ đông

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

(16/04/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí ( CTCP) xin công bố Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017

(13/04/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo thường niên năm 2017.
Giải trình lợi ích cổ đông công ty Mẹ trên BCTC HN năm 2017

Giải trình lợi ích cổ đông công ty Mẹ trên BCTC HN năm 2017

(12/04/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí giải trình lợi ích cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017. 
Copyright 2017 © PVDMC