Quan hệ cổ đông

Nghị quyết thông qua phương án thoái vốn của Tổng công ty tại DMC-MB và DMC-MT

Nghị quyết thông qua phương án thoái vốn của Tổng công ty tại DMC-MB và DMC-MT

(09/02/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí vừa ban hành nghị quyết số 225/NQ-DMC về việc chấp thuận phương án thoái vốn của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí tại các đơn ...
Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty DMC 2017

Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty DMC 2017

(30/01/2018)
Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty DMC 2017.
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

(30/01/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính quý IV năm 2017.
Copyright 2017 © PVDMC