Quan hệ cổ đông

Giải trình và công bố thông tin theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Giải trình và công bố thông tin theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

(29/03/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố giải trình chi tiết các vấn đề do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội yêu cầu.
Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

(02/02/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí ( DMC) công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2016.
Báo cáo tình hình quản trị sáu tháng cuối năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị sáu tháng cuối năm 2016

(02/02/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan  và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố Báo cáo tình hình quản trị sáu tháng cuối năm 2016.
Copyright 2017 © PVDMC