Quan hệ cổ đông

Đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Xuân Vịnh -  Thành viên HĐQT Tổng công ty DMC

Đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Xuân Vịnh - Thành viên HĐQT Tổng công ty DMC

(22/02/2018)
Ngày 22/02/2018 Hội đồng quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Xuân Vịnh - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC để ...
Nghị quyết thông qua phương án thoái vốn của Tổng công ty tại DMC-MB và DMC-MT

Nghị quyết thông qua phương án thoái vốn của Tổng công ty tại DMC-MB và DMC-MT

(09/02/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí vừa ban hành nghị quyết số 225/NQ-DMC về việc chấp thuận phương án thoái vốn của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí tại các đơn ...
Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty DMC 2017

Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty DMC 2017

(30/01/2018)
Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty DMC 2017.
Copyright 2017 © PVDMC