Quan hệ cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

(10/09/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí (DMC) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 sau soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 sau soát xét

(15/08/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 sau soát xét. 
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019

(29/07/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019. 
Copyright 2017 © PVDMC