Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn:
Nhà cung cấp hóa chất và các giải pháp kỹ thuật Chuyên nghiệp, thân thiện với môi trường, có uy tín quốc tế.

Sứ mệnh:
Xây dựng và phát triển lòng tin, mang lại những giá trị cao nhất vì khách hàng, đối tác, nhân viên, cộng đồng và cổ đông.

Copyright 2017 © PVDMC