Mục tiêu chiến lược

Mục tiêu & Chiến lược

Xây dựng và phát triển Tổng công ty DMC thành nhà cung cấp dịch vụ hóa kỹ thuật chuyên nghệp, nhà sản xuất, cung cấp hóa chất chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, có uy tín trong nước và Quốc tế. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 10-15% cho giai đoạn từ 2016- 2025 và khoảng 15-20% cho giai đoạn 2026-2035.

Lĩnh vực dịch vụ:
Định hướng trở thành nhà cung cấp các dịch vụ hóa kỹ thuật chuyên nghiệp cho trong và ngoài ngành dầu khí, tiến tới phát triển cung cấp dịch vụ ra nước ngoài. Phát triển các lĩnh vực dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật cao, có tính chuyên sâu.
Phát triển các dịch vụ khác theo định hướng phát triển của Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên.

Lĩnh vực kinh doanh:
Định hướng trở thành Nhà cung cấp hóa chất, phân phối sản phẩm hóa dầu có uy tín trong nước và quốc tế. Cung cấp hóa chất cho ngành dầu khí trong các khâu khai thác, vận chuyển, chế biến dầu khí.

Lĩnh vực sản xuất:
Định hướng trở thành nhà sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao. Đầu tư mở rộng sản xuất mạnh mẽ, thay đổi cơ cấu sản phẩm từ sản xuất hóa phẩm sang sản xuất hóa chất, hóa dầu.
Copyright 2017 © PVDMC