Báo cáo tài chính quý II năm 2017

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố báo cáo tài chính quý II năm 2017. 
- Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2017
- Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017
- Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế

Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC