Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được soát xét

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét.

Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC